تولیدی ماکو

________________________________

آدرس تولیدی : ایران – کرمانشاه – بلوار معلم

کد پستی :           ۶۷۶۱۹-۶۴۷۸۹

تلفن تماس :         ۲۰۲۴ ۳۶۴ ۰۹۳۸

آدرس پست الکترونیکی : Vahid88.Smart@gmail.com

ارتباط تلگرامی :      ۲۰۲۴ ۳۶۴ ۰۹۳۸

کانال تلگرامی :      Kimia_Pg2013@

Mako-Production

________________________________

Address : Iran – Kermanshah – Moa’lem Bolv

Zip Code :                         ۶۷۶۱۹-۶۴۷۸۹

Calling :                            (+۹۸)۹۳۸۳۶۴۲۰۲۴

E-mail Add : Vahid88.Smart@gmail.com

Telegram Contact :             (+۹۸)۹۳۸۳۶۴۲۰۲۴

Telegram Channel :             @Kimia_Pg2013